W Polu Kryształowym Człowieka…

Mamy wiele ścieżek wiedzy o budowie energetycznej człowieka. Moje poznanie prowadzi przez przestrzenie, które nie mają swoich źródeł pisanych, ani ustnych w znanych filozofiach czy naukach z ostatnich tysiącleci… Poznanie przyszło poprzez odczyt intuicyjny, rękoma dookoła ciała człowieka. Przez kilkanaście lat badałam te niepojęte dla naszej cywilizacji, fascynujące zjawiska.
            Człowiek, w moim odczycie, wygląda jak portal / brama / błona pomiędzy wszechświatami – co najmniej dwoma, równie ogromnymi i równie energetycznymi.
            „Nasz wszechświat” widoczny z jednej strony – dookoła człowieka – ukazuje nam postać podobną do Słońca czy Jeża (dwa potężne symbole prasłowiańskie). Cały tułów jest wirem z którego nieustannie „wypływają” niezliczone ilości nici czy promieni magnetycznych. Nici te tworzą w macierzy kryształowej – powietrzu – na zewnątrz ciała bardzo specyficzne dla każdego z nas połączenia i kształty, nasze holograficzne ciało energetyczne, przypominające formy spotykane u różnych Istot Żywych na Ziemi. 
            Kształty pola czy struktury mają swoje odwzorowania w elementach świata roślin i zwierząt oraz elementów ziemi czy minerałów. Ślady dawnego wykorzystania tej wiedzy możemy spotkać w naturalnej postaci w strojach ludowych, postaciach z mitów i legend oraz w strojach panujących – świadomie stosujących je, jako wzmocnienie energetyki – od najdawniejszych czasów.  Każdy Człowiek posiada pełne wyposażenie we wszystkie kształty i funkcje struktur stałych oraz utworzonych czasowo. Struktury wykorzystywane w danej chwili są napełnione energią z wiru serca i działają w materii naszego świata trójwymiarowego i zdarzeń. Reszta struktur czeka na swój czas.
            Podstawowe formy pola układają się pasmami w elementy przypominające znane kształty – podałam najbliższe dla mnie skojarzenia w naszej pojęciowości: skrzydła przednie i tylne, skrzydełka w okolicy łydek i głowy, elementy głowy przypominające formy zwierząt – wielki dziób, rozgałęzienia w formie rogów czy korony drzewa, wydłużona broda, pasma zgrupowane przy nosie i brwiach – kocie wibrysy, czub na osi głowy przechodzący po plecach w dół, kryza na ramionach w postaci kołnierza czy rozpostartego pawiego ogona, stabilizator biegnący od kości krzyżowej w dół – przypominający ogon kangura.

grafika autorstwa Katarzyny Herman-Janiec


            Zaobserwowałam też dwie formy nazwane przeze mnie Koronami z racji swojej wielkiej wagi. Korona głowy – pasma układające się promieniście dookoła głowy od czoła na zewnątrz, wygląda jakby dookoła czoła świeciły kolorowe latarki/kryształy poziomo w przestrzeń – przypomina znaną nam aureolę czy rondo kapelusza, czy płatki rozkwitniętego kwiatu, wianek z kwiatów, rozświetla się naszym blaskiem przy okazywaniu radości, przy działaniu pełnym śmiechu.  Korona bioder łączy nasze biodra z wnętrzem Ziemi w postaci świecących smug, układających się od bioder w dół i przypomina kielich kwiatu, powinna być w nieustannym łagodnym ruchu, dla naszej nieustannej witalności. 

Taki wygląd pola z opisem naszych kształtów magnetycznych podobnych do zwierząt czy roślin może być dla niektórych dziwny, a nawet „brzydki”, ale daje nam też pojęcie o tym co dla nas najważniejsze – jesteśmy Wszystkim. Mamy ciało materialne człowieka, ulepione z elementów Ziemi, a eteryczne i energetyczne – pozostałych Istot Żywych, co daje nam Istotę Pełną i połączoną.

grafika autorstwa Katarzyny Herman-Janiec


            Czyż nie ta zasada leży u podstaw wielu pra-filozofii i zasad działania energii na Ziemi i we Wszechświecie? Czyż nie wspieramy się symboliką zwierząt mocy i mocą roślin w rytuałach szamańskich? Czyż nie wtedy uruchamiają się nasze naturalne struktury i dają nam nowy, inny zasób energetyczny do konkretnego działania? Jesteśmy połączeni z innymi światami w sposób energetyczny i to jest oczywiste, a czy dopuścimy do siebie myśl i poczucie, że jesteśmy Całym Światem? Jesteśmy Wszystkim.
            Struktury kryształowe można wyłącznie odczytać w polu innego człowieka – nikt nie jest w stanie ich zmieniać poza nami samymi!!! Choć można nas przestraszyć lub namówić do zmian i wtedy jest to nasza ingerencja, za naszą zgodą –  czasem nieświadomą – częściowo pod wpływem lęku, ale zgoda niestety jest zawsze… Mogą na nas działać struktury, które są z nami połączone od chwili narodzin z racji wejścia w konkretny system religijny, państwowy, szkolny czy rodzinny.  
            Pole kryształowe to zapis magnetyzmu naszego serca – informacji dookoła naszego ciała w kryształach/drobinach eterycznych, nasza biblioteka zdarzeń w całej czasoprzestrzeni. Z pomocą przeczytania tego zapisu  – możemy świadomie podejmować decyzje o zmianach. Zmiany to najczęściej rezygnacja ze współpracy naszego pola z innymi zaplecionymi czasowo polami, niekorzystnymi dla nas. Wszystkie procesy rozplatania się z innymi światami dobrze prowadzić bardzo, bardzo powoli.  Im więcej czasu damy sobie na zmianę, tym lepiej ona będzie działać – już od chwili decyzji. Na niektóre dobrze jest dać sobie czas do końca życia na Ziemi, spokojnie.

Zauważyłam pewne prawidłowości przy Czytaniu Pola – w polu kryształowym można znaleźć i wskazać miejsca, gdzie przychodzi do nas informacja o jakiejś dysharmonii. Pole i nasza intuicja działa natychmiast! Po usłyszeniu takiej informacji – uświadomieniu! – serce działa samoistnie od razu. Decyzja o zmianie podjęta od strony umysłu daje nam możliwość działania na wielu płaszczyznach w zgodnym kierunku. Można od razu skonfrontować i zobaczyć, jak zaszła ta zmiana w strukturach energetycznych. Mamy to niesamowite szczęście, że jest to od razu widoczne i od razu działa w energii, możemy wtedy zacząć wprowadzać to świadomie w materię i działania życia codziennego.
Pojawiają się wtedy wskazówki, osoby i zdarzenia, które będą wspierać tę drogę i zacznie się materializować „naprawiony” obraz energetyczny z naszego pola. Ważne jest podjęcie decyzji i realizowanie jej potem według informacji, które się pojawiają. Zaufanie do informacji dla nas!


Indywidualne Czytania Pola Kryształowego     

            Jest to spotkanie mające na celu uświadomienie sobie 2-3 głównych informacji z obecnej chwili życia, usłyszenie ich i spowodowanie zmiany poprzez naturalną zmianę magnetyzmu swojego serca, zmianę kierunku czucia, myślenia i działania. Te kilka informacji, to zwykle kluczowe miejsca w polu energetycznym, mające wpływ na zdarzenia i nasze samopoczucie.

            W  kryształach naszego pola pokazują też się przyczyny zaburzeń emocjonalnych i chorób ciała na głębokich poziomach zapisu. Możemy sie również dowiedzieć o naszych zasobach i zdolnościach, a raczej je potwierdzić, bo czujemy swoje predyspozycje od dziecka . Ważne są również informacje o zaniedbanych  przez nas własnych aspektach, które  są ważne dla naszego życia i zdrowia. Pod wpływem żarliwej decyzji pole się przebudowuje, zbędne połączenia/nici obcego pola wyplatają się z naszego same. Wystarczy podjąć mocną decyzję i trwać przy niej.  Reszta robi się sama. Zmienione energetycznie części naszego pola działają na materię i zdarzenia. Umacnianie decyzji działaniem i niezłomnością zaufania –  prowadzi do jej materializacji.


                                             Wszelkiego powodzenia!   

Katarzyna Bratumiła

——————————————————————

Spotkanie z odczytem pola kryształowego można umówić u mnie pod tel. +48 509 089 083
Ceremonia trwa ok 1,5 godz i jest zapisana w pliku audio, najczęściej jest to połączenie telefoniczne lub obecność fizyczna w umówionym miejscu, opłata za spotkanie 488 zł lub 111 euro.
Przy zaplanowaniu serii spotkań:
444 zł za 3 spotkania
333 zł za 4 i więcej
pozdrowienia kryształowe!

——————————————————————

In the Crystal Field of Human Being…

We have many paths of knowledge about the human energy structure. My cognition leads through spaces that do not have their written or oral sources in known philosophies or teachings from the last millennia … Understanding came through intuitive reading by means of hands moving around the body. I have been researching these fascinating phenomena, incomprehensible to our civilization, for over a dozen years.

Human, in my reading, looks like a portal / gate / membrane between universes – at least two, equally huge and equally energetic.

„Our universe” visible from one side – around a human – shows us a figure similar to the Sun or a Hedgehog (two powerful great-slavic symbols). The entire torso is a vortex from which countless threads or magnetic rays constantly „flow”. These threads form in the crystal matrix – air – outside the body very specific connections and shapes for each of us, our holographic energy body, reminiscent of the forms found in various Living Beings on Earth.

Field shapes or structures have their representations in the elements of the world of plants and animals as well as elements of the earth or minerals. Traces of the former use of this knowledge can be found in a natural form in folk costumes, characters from myths and legends, and in ruling costumes – consciously using them as a reinforcement of energy – from the earliest times. Each Human is fully equipped with all shapes and functions of permanent and temporary structures. The structures in use at any given moment are filled with energy from the heart vortex and operate within the fabric of our 3D world and incidents. The rest of the structures are waiting for their time.

The basic forms of the field are arranged in bands into elements resembling familiar shapes. I have given the closest to me associations in line with our concepts: front and rear wings, wings around the calves and head, elements of the head resembling animal forms – a large beak, branches in the form of horns or tree crowns, an elongated beard, bands grouped near the nose and eyebrows – cat’s whiskers, a crest on the axis of the head going down the back, a ruff on the shoulders in the form of a collar or an outstretched peacock tail, a stabilizer running from the sacrum down – resembling a kangaroo tail.

I also observed two forms that I called Crowns because of their great importance. Crown of the Head – strands radiating around the head from the forehead to the outside, it looks as if colourful flashlights/crystals were shining horizontally around the forehead – it resembles the well-known halo, the brim of a hat, the petals of a blooming flower or a wreath of flowers and illuminates up with our glow when expressing joy, while acting full of laughter. The Crown of the Hips – connects our body centre with the interior of the Earth, I see it in the form of luminous streaks, arranged from the hips down, it resembling a flower cup, for our constant vitality they should be in continuous, gentle movement.

Such an image of a field with a description of magnetic shapes similar to animals or plants may be strange and even „ugly” for some, but it gives us an idea of what is most important for our existence – we are Everything. We have a material human body, made of the elements of the Earth, and the ethereal and energetic body – of other Living Beings, which gives us a Full and combined Being.

Isn’t this principle the basis of many pre-philosophies and principles of energy operation on Earth and in the Universe? Don’t we support the symbolism of power animals and the power of plants in shamanic rituals? Isn’t that when our natural structures kick in and give us a new, different energy resource for a specific action? We are connected with other worlds in an energetic way and it is obvious, and will we allow ourselves to think and feel that we are the whole world? We are Everything.

Crystal structures can only be read by being in the field of another person – no one is able to change them except ourselves!!! However, we can be frightened or persuaded to change, and then it is our initiative, our consent – sometimes unconscious – partly under the influence of fear, but always it will be read by the Universe as a consent … We can also be affected by structures that are connected to us from the moment of birth due to entry into a particular religious, state, school or family system.

The Crystal Field is a record of our heart’s magnetism – information around our body in crystals/ethereal particles, our library of events throughout space-time. By reading this record – we can consciously make decisions about changes. Changes are most often the resignation from the cooperation of our field with other time-intertwined fields, unfavourable for us. All processes of unravelling with other worlds should be carried out very, very slowly. The more time we give ourselves to change, the better it will work – from the moment of decision. For some it is good to give yourself time even to the end of your life on Earth.

I have noticed some regularities in Reading the Field – in the crystal field you can find and indicate places where we receive information about some disharmony. The field and our intuition works immediately! After hearing such information – receiving awareness! – the heart responds spontaneously right away. The decision to change made from the side of the mind gives us the opportunity to act on many levels in a appropriate direction. You can at once confront and see what change has taken place in the energy structures. We are incredibly lucky that it is immediately visible and works in energy, then we can begin to bring it consciously into the matter and activities of everyday life.

Then there are clues, people and events that will support this path and the „repaired” energy picture from our field will begin to materialize. It is important to make a decision and then implement it according to the information that appears. Trust in the information directed to us!

Individual Crystal Field Readings

This is a meeting targeted to brining the awareness at 2-3 main information from the present moment of life – hearing them, accepting them through natural integration resulting from the magnetism of the heart, changing the direction of feeling, thinking and acting. These few pieces of information are usually key places in the energy field that affect current experiences and our well-being.

At the deep levels of the record, in the crystals of our field, the causes of emotional disorders and diseases of the physical body also show up. We can also learn about our resources and abilities, or rather confirm them, because we feel our predispositions from childhood. It is also important to know about the aspects we neglect that are important for our lives and health. Under the influence of a strong decision, the field is rebuilt, and the unnecessary connections / threads of the foreign field untangle and disconnect on their own. Just make a powerful decision and stick to it. The rest does itself. The energetically changed parts of our field act on matter and events. Strengthening the decision with action and steadfastness of trust – leads to its materialization.

                        Good luck!

Katarzyna Bratumila

English translation by Dorota Orlikowska

tłumaczenie na język angielski Dorota Orlikowska