Struktury Kryształowe

„CO WYKAZAŁY DOŚWIADCZENIA MASARU EMOTO?”

***

„…Stwierdził, że woda przedstawia uporządkowane struktury krystaliczne stanowiące obraz elektromagnetycznych właściwości wody. Emoto uznał, że podstawą zjawiska pamięci wody jest częstotliwość wibracyjna, fala rezonansowa, która przenosi ludzkie emocje na całe środowisko – ludzi, zwierzęta, rośliny, przedmioty. Z tego względu japoński badacz zaleca, aby błogosławić wszelkie pokarmy, które zjadamy, powstrzymywać się od wszelkich negatywnych emocji, stać się źródłem emocji wybitnie pozytywnych  i często się modlić.

Jest i druga strona medalu takich odkryć. Otóż pojawiły się już próby przetwarzania procesów zachodzących w wodzie pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego z ludz-kiego mózgu na sygnały zrozumiałe dla komputera. Oznacza to, że zostaną podjęte badania związane z konstruowaniem komputerów, na które można wpływać siłą myśli. Wystarczy, aby w takich komputerach zastosowano zamiast tradycyjnych pamięci krzemowych czy innych, pamięci zbudowane z białek. Przecież białka, DNA – to substancje posiadające strukturę krystaliczną.

Dziś już wiadomo, że kryształy posiadają właściwości dzięki którym możemy je kodować informacjami. W urządzeniach elektronicznych kryształy służą przede wszystkim do zapisywania danych. Generalnie ciało krystaliczne – to rodzaj ciała stałego, w którym cząsteczki, atomy lub jony nie mają pełnej swobody przemieszczania się w całej objętości substancji i zajmują ściśle określone miejsca w sieci przestrzennej  – mogą więc drgać jedynie wokół położenia równowagi.

Szczególną rolę zarówno w technice jak i organizmie odgrywają tzw. ciekłe kryształy. Ciekłe kryształy – ogólnie rzecz ujmując – są substancjami posiadającymi własności zarówno cieczy jak i ciała stałego, w których występuje samoistne uporządkowanie cząsteczek. Cząsteczki substancji ciekło-krystalicznych mają wydłużony kształt i są spolaryzowane elektrycznie (stanowią  dipol). Oprócz powszechnie znanych ciekłych kryształów, które znajdują zastosowanie przy wytwarzaniu różnorodnych ekranów, istnieje jeszcze grupa związków organicznych (występujących w każdym organizmie żywym), które nazywane są liotropowymi ciekłymi kryształami.

Ciekłymi kryształami są więc DNA, białka i cholesterol.  Kluczowym składnikiem bioklastrów białek i DNA jest woda stanowiąc biologiczne sieci wodorowe służące do wchłaniania, przechowywania  i przekazywania informacji. Również błony komórkowe odgrywające istotną rolę w komunikacji międzykomórkowej i przekazywaniu informacji z komórek do mózgu mają budowę liotropowych ciekłych kryształów. Wszystko to oznacza po prostu, że wszelkie substancje tworzące nasz organizm oraz błony komórkowe doskonale przechowują i przetwarzają informacje oraz transmitują sygnały. A wszystko to dzięki wodnym strukturom wchodzącym w skład wszelkich organizmów i tworzącym wodne kryształy. Zagadnieniem tym zajmowali się m.in. rosyjscy uczeni – prof. Jurij A. Rachmanin i dr Władimir Kondratow, którzy udowodnili, że heksagonalne cząsteczki potrafią w wodzie poddanej energetyzoowaniu stworzyć zagęszczone pionowo struktury przypominające kryształy kwarcu.

Jak wspomniałem – trwają prace badawcze nad zastosowaniem trójwymiarowych krystalicznych pamięci białkowych w komputerach – tzw. biologicznych. Samoorganizujące się struktury biologiczne i litografia optyczna mają umożliwić produkcję mikroskopijnych układów pamięci o potężnych pojemnościach w sposób wyjątkowo tani. Białko reaguje, zmienia swój stan binarny około 1000 (tysiąc) razy szybciej niż typowa pamięć RAM komputera…”

fragment artykułu – http://wiedza.cc/co-wykazaly-doswaidczenia-masaru-emoto.html

Autor: Janusz Dąbrowski

Fragment książki  autora „Sekrety wody”

***

JĄDRO

Jak już wspomnieliśmy, jądro dojrzałego plemnika ma budowę krystaliczną. Studia nad ugięciem promieni Roentgena prowadzone przez Wilkinsa i Randalla (1953) wykazały, że ta struktura polega na równoległym ułożeniu cząsteczek dezoksyribonukleoproteidów w jądrze plemnika.
Pod względem chemicznym jądro plemnika jest zbudowane z DNA sprzężonego z zasadowymi białkami. Podczas spermatogenezy, podobnie jak w oogenezie, zawartość DNA w komórce spada w sposób zgodny z założeniem, że jest ona stała dla zespołu chromosomalnego. Późne stadia pierwotnego spermatocytu, tuż przed mejozą, zawierają 4 razy więcej DNA aniżeli spermatydy lub spermatozoa
Od dawna już znano fakt, że plemniki pewnych gatunków ryb zawierają bardzo prosty typ zasadowego białka, a mianowicie zamiast normalnie występujących histonów mamy tu protaminy, które są specjalnie bogate w argininę i mają niski ciężar cząsteczkowy (2000-12 000). Pomimo tej widocznej prostoty protaminy wykazują według F e 1 i x a (1952) specyficzność gatunkową. Obliczył on też, że w jednym plemniku pstrąga jest około 5 milionów cząsteczek nukleoprotamin (Felix i in., 1956, 1958).
Dawne zagadnienie zastępowania histonów przez protaminy w okresie spermatogenezy u ryb zostało obecnie podjęte na nowo przez Vendrely’ego iin. (1957, 1958). Doszli oni do wniosku, że to zastępowanie zachodzi pod sam koniec spermatogenezy, prawdopodobnie w czasie, gdy jądro przyjmuje budowę krystaliczną. Stwierdzili również, że protaminy są obecne tylko u pewnych gatunków ryb; inne gatunki zachowują histony, podczas gdy w trzeciej grupie ryb występuje pośredni skład zasadowych białek.
Jest rzeczą zadziwiającą, że jądro plemnika, które zawiera wszystkie geny ojcowskie, jest tak niezwykle proste zarówno pod względem morfologicznym, jak i biochemicznym. Możliwe jest, że ta pozorna prostota stanowi w rzeczywistości drogę do zachowania nienaruszonej genetycznej informacji zawartej w DNA plemnika.
Ostatnią ciekawostką komórek spermy, związaną pośrednio lub bezpośrednio z ich jądrami, jest fakt podany przez L i n d a h 1 a (1958), że za pomocą wirowania ze zmianą kierunku można rozdzielić od siebie dwa rodzaje plemników, z których jedne posiadają chromosom X, a drugie chromosom Y. To odkrycie jest wystarczająco ciekawe dla wywołania dalszych badań biochemicznych w tym kierunku.

http://www.biochemia.xzq.pl/jadro.htm

***

Odkrycie dotyczy istnienia pierwotnej informacji, kodowanej w atomach, nazwaną – ingeneza.
Odkrycie stało się możliwe m.in. dzięki wcześniejszym odkryciom  „nieokreśloności” mechaniki kwantowej atomów, dokonanym przez wielkich naukowców, w ubiegłym wieku.

Okrycie ingenezy ujawnia poniższe fakty.
1.   We Wszechświecie działa  pierwotna informacja – ingeneza – imperatyw rozwoju Wszechświata i życia na Ziemi.  Jako czynnik niematerialny nie ma ona masy,  jej logony (kwanty logiki rozwoju) mogą być przenoszone elektromagnetyczną falą fotonów z prędkością światła,  podobnie jak  ludzkie informacje falą radiową.
2.  Nośnikami ingenezy są atomy.  Tworzywem energii i materii atomów są superstruny.
3.  Logony ingenezy są kodowane „alfabetem” układów superstrun, w jądrach atomów.
4.  Atomy są stworzone jako mikrosprzęt cybernetyczno-wykonawczy, o nieprzekraczalnej doskonałości.  Służy on ingenezie do twórczego działania energią fotonów (kwantami superstrun) i  elektromagnetycznym polem morfogenetycznym (EMpM).
5.  W skali makro, ingeneza działa krystalicznym sprzętem, złożonym z atomów.  Steruje ona  fotonową  interakcją ich elektronów i wektorami EMpM (ponizej – Rys. 2, 3, 5 i 6).
6.  Fotony przenoszą kwanty programu, wraz z kwantami energii – siły sprawczej rozwoju.
7.  Wielostronna „nieokreśloność” mechaniki kwantowej atomów pozwala ingenezie na wielostronny rozwój organizmu przyrody ziemskiej.
8.  Ingeneza tworzy kwanty piękna: kwanty energii jej działania są wzajemnie zharmonizowane i tworzą funkcjonalne struktury, piękne kształty, barwy i zapachy.
9.  Ingeneza działa w krystalicznych strukturach mózgu.  Przetwarza ona, w atomach mózgu,  informacje wizualne, zapachowe, dźwiękowe i inne, na jej „alfabet” superstrunowy, a potem na  odruchy, instynkty, intuicję, myśli, informacje słowne, itd.
10.  Atomy mają pamięć, dzięki temu DNA i nasze mózgi też mogą mieć pamięć.

http://www.ingeneza.com/pl_ingeneza4.html

***Naukowcy z Northwestern University zaprezentowali metodę tworzenia praktycznie idealnych kryształków, które zbudowane są z nanocząsteczek połączonych ze sobą za pomocą DNA. Struktura jest wysokiej jakości i według autorów technika może znaleźć zastosowanie w dziedzinie wysokich technologii, na przykład dając możliwość tworzenia krystalicznego krzemu na potrzeby półprzewodników. 

http://bio-strefa.blogspot.com/2013/12/krysztay-z-dna-i-nanoczateczek.html

***